1 .Felek
1 .1 . Jelen weboldal a www.miveskonyv.hu fejlesztője és üzemeltetője, valamint az oldalon referenciaként bemutatott termékek, könyvek készítője és forgalmazója a:
Pytheas Grafikai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”).
A Szolgáltató cégneve: Pytheas Grafikai Szolgáltató Kft.
A Szolgáltató székhelye: 1116. Budapest, Ózdi u. 22.

(a továbbiakban: Üzemeltető vagy Eladó)
1.2. A Honlap a www.miveskonyv.hu URL alatt érhető el.

1.3. A Honlapon a Felhasználó által kitöltött és elküldött árajánlatkérés nem minősül szerződésnek, nem kötelezi a Felhasználót az adott szolgáltatás igénybevételére, kizárólag tájékozódás célját szolgálja. Az adott árajánlat 3 hónapig érvényes, 3 hónapon túl a Szolgáltató nem köteles az ajánlatban adott árakat fenntartani.

1.4. A Honlap üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Honlapon történt megjelentés időpontjától hatályos. Üzemeltető a változásról a Felhasználót kellő időben tájékoztatja. Bármely Felhasználó, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a szolgáltatás igénybevételével. A változtatások a már létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

2. A miveskonyv.hu weblapon a Felhasználó kizárólag egyedileg, a Felhasználó/Megrendelő kifejezett kérésére, pontosan meghatározott igényeinek megfelelően elkészített könyvet rendelhet meg. Egyedi, SZEMÉLYRE SZABOTT megrendelés esetén, ezen termékekre nem vonatkozik az elállás joga.

2.2. Az adásvételi szerződés az árajánlat elfogadása után, annak alapján, a megrendelésnek a Szolgáltató info@miveskonyv.hu email címére történő elküldésével jön létre. A megrendelésről a vásárló visszaigazoló e-mailt kap.

2.8. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére – esetleges árazási / kalkulációs hiba miatt – hibás árajánlat kerül kiküldésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan tévesen feltüntetett, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott piaci vagy becsült nagyságrendű árától jelentősen eltérő ár, akkor a Eladó nem köteles a terméket a hibás áron elkészíteni, a Szolgáltató elállhat a rendelés teljesítésétől vagy felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő fenntarthatja, vagy elállhat a vásárlási/megrendelési szándéktól.

3. Szállítás
3.1. A megrendeléseket a vételár számlánkra történő beérkezése után tudjuk teljesíteni, az elkészítési határidő minden esetben egyedileg kerül megállapításra, és ezt a  Szolgáltató emailben tudatja a Megrendelővel.

3.2. A termék vételárának kifizetése banki átutalással vagy PayPal fizetéssel lehetséges. Az átutaláshoz szükséges információkat a visszaigazoló e-mail tartalmazza.

5. A felelősség korlátozása
5.1. A Honlap használata feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.
5.2. A Honlap semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
5.2.1. Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
5.2.2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap akadálytalan működését és a megrendelést.
5.2.3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
5.2.4. Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
5.2.5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.
5.2.6. Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.
5.3. A Honlap nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Honlapra való csatlakozás, a Honlap megtekintése miatt következett be.
5.4. Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Honlapon történő közzétételéből eredő károkért. Az Üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

6. Szerzői jog
6.1. A Honlapon található valamennyi tartalom (szöveg (cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, stb), ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Honlap üzemeltetőjét illetik meg. Különösen tilos a Honlapról letöltött tartalmat más üzleti célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. A Honlap szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Honlap használatával a Felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom Honlap üzemeltetőjének.

6.2. A Honlap fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Honlap használatával (ideértve a megrendelést, árajánlatkérést is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Honlap nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.
6.3. Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a Honlap üzemeltetője jogosult a Felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Honlap nem köteles értesíteni a felhasználót.
6.4. A Honlapra mutató internetes hivatkozás szabadon elhelyezhető. A Honlap jogosult azonban ennek indoklás nélkül megszüntetését kérni.